فعالسازی کارتخوان

توجه کنید قبل از تکمیل این فرم یا باید ثبت سفارش به صورت آنلاین انجام داده باشید یا بصورت تلفنی یا حضوری بازاریاب های شرکت سفارش شما را ثبت کرده باشند.

زمان فعالسازی پس از پیش پرداخت و تکمیل مدارک 3 تا 5 روز کاری است.روزهای پنجشنبه و جمعه روز کاری محسوب نمی شوند.

اطلاعات ثبت شده در این فرم باید دارای موید فیزیکی واقعی باشد و در فرایند فعالسازی از شما دریافت خواهد شد.

  • فرم درخواست فناواکارت
  • کارت ملی – رو
  • کارت ملی – پشت
  • شناسنامه صفحه اول در صورت لزوم توضیحات
  • تائیدیه کد پستی از سایت post.ir
  • تائیدیه شبا ممهور به مهر شعبه حضوری
  • مجوز کسب (در صورت عدم وجود مجوز فرم استشهاد را دانلود و تکمیل کنید)
  • اجاره نامه یا سند محل کسب یا سکونت

در صورتی که مجوز کسب ندارید فرم استشهاد را دانلود و تکمیل فرمائید.داشتن مهر و شماره تلفن برای شاهد ها الزامی است.